Free demo

Sales conditions

1. Toepasselijkheid

Alle overeenkomsten worden beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel bij geschrift worden toegestaan. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de opdrachtgever, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Offerte en aanvang van de overeenkomst

Alle offertes en prijsopgaven door YOURDAILYDRIVE gedaan zijn vrijblijvend tot aan het sluiten van de overeenkomst. Een aanbieding of offerte gedaan door YOURDAILYDRIVE heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3. Duur en beëindiging van de overeenkomst

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de overeenkomsten voor een duur van 1 jaar aangegaan en wordt na het eerste jaar stilzwijgend verlengd voor de termijn van 1 maand. Naar aanleiding van het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De vergoeding voor een gestarte termijn kan nooit worden teruggevorderd. Onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 3 §§1-2 en artikel 11, kan YOURDAILYDRIVE de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens YOURDAILYDRIVE niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd daarmee handelt.

Zo kan de overeenkomst onder meer met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:

  • de overeenkomst wordt geschonden of niet wordt nageleefd door de opdrachtgever;
  • de opdrachtgever inhoud publiceert of verspreidt die in strijd is met (inter-)nationale wetgeving;
  • de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend kan worden genoemd.

Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt de opdrachtgever het recht op het gebruik van het design van de website. Indien de overeenkomst voor het einde van het eerste jaar wordt beëindigd dient de opdrachtgever de resterende maanden in één betaling te voldoen volgens de laatst aangerekende kost per maand.

4. Levering en leveringstijd

Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kunnen hebben, noch YOURDAILYDRIVE, hiervoor contractueel aansprakelijk worden gesteld.

5. Prijzen

Alle op offertes genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

6. Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag contant te voldoen. Alle bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten van 10% en die minimum € 50,00 per factuur zal bedragen. In geval van betwisting moet de factuur worden geprotesteerd binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 9, vervallen bovendien alle andere facturen automatisch, in geval van wanbetaling of laattijdige betaling van 1 factuur.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt worden ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en YOURDAILYDRIVE, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij YOURDAILYDRIVE. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8. Hosting en re-direct diensten

Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. De opdrachtgever is alleen en geheel zelf verantwoordelijk voor de informatie die door hem wordt geplaatst op de server. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. (art. 3)

Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van YOURDAILYDRIVE is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door YOURDAILYDRIVE wordt gehost. Na een waarschuwing kan dit ertoe leiden dat de domeinnaam, hosting account of server van de opdrachtgever buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

9. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart YOURDAILYDRIVE voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle schade die YOURDAILYDRIVE mocht lijden ten gevolgde van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. YOURDAILYDRIVE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. YOURDAILYDRIVE is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

10. Overmacht

YOURDAILYDRIVE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil.

11. Buitengebruikstelling

YOURDAILYDRIVE heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen op basis van de overeenkomst niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.  YOURDAILYDRIVE zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen. Bij ernstige overtredingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke buitengebruikstelling van de producten en/of diensten, zonder voorafgaande verwittiging. De verplichting tot betaling van de openstaande facturen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Bij beëindiging van de overeenkomst heeft YOURDAILYDRIVE eveneens het recht om de door hem geleverde producten en/of diensten te verwijderen. De opdrachtgever is bijgevolg bijvoorbeeld niet gerechtigd op enige overdracht van de broncodes.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle vorderingen en geschillen worden beslecht door het Vredegerecht van Mechelen of de Rechtbanken van Eerste Aanleg of Koophandel te Mechelen, volgens het Belgisch recht.

Also read our General Conditions en onze Privacy & Cookie Policy